1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon/pedicure/manicure/huidtherapeute/schoonheidsspecialiste en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. PUUR Huidinstituut heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien PUUR Huidinstituut dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting
  niet of niet tijdig nakomt, mag PUUR Huidinstituut 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen
 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele honorarium
  van de behandeling aan de cliënt door berekenen
 3. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen, kan het schoonheidsinstituut de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de
  behandeling aan de cliënt door berekenend
 4. PUUR Huidinstituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden b en d te houden, indien zij gehinderd zijn door overmacht.

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

De schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de schoonheidsinstituut gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager een formele klacht indienen.

Daartoe kan cliënt gebruik maken van de ANBOS-klachtenregeling. We leggen hieronder stapsgewijs uit wat je in zo’n geval kunt doen.

Stap 1. Bespreek je klacht met de huidspecialist

Onderneem zo snel mogelijk actie en neem contact op met degene waar je klacht over gaat. Vertel daarbij wat je dwars zit. Het is belangrijk dat je eerst in gesprek gaat. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Ook kun je op deze manier meer uitleg krijgen over de manier van (be)handelen en kunnen, indien terecht, excuses worden aangeboden.

Stap 2. Schakel een klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van je klacht? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contactgegevens klachtenfunctionaris CBKZ

De klachtenfunctionaris is op werkdagen telefonisch te bereiken via 0183-68 28 29, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Je kunt ook een e-mail sturen naar klachten@cbkz.nl. Wil je je klacht opsturen per post? Stuur je klacht dan naar:
CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris ANBOS, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Vermeld bij het indienen van je klacht duidelijk: je naam en adres, je telefoonnummer en e-mailadres, de naam van degene over wie je klaagt, een duidelijke omschrijving van het gedrag waar je klacht over gaat.

Stap 3. Naar de geschillencommissie

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid? Dan kan cliënt de klacht laten beoordelen door de Commissie Uiterlijke Verzorging van De Geschillencommissie. Over de procedure bij de geschillencommissie vind je meer op www.degeschillencommissie.nl.

 

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

PUUR Huidinstituut is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de  persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van PUUR Huidinstituut. PUUR Huidinstituut kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

PUUR Huidinstituut betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. PUUR Huidinstituut aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie
op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

PUUR Huidinstituut bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.